zapamiętajZarejestruj się
 

Aktualności z rynku pracy

2013-03-28

Zmiany w czasie pracy

Firmy będą mogły wydłużać okresy rozliczeniowe czasu pracy do 12 miesięcy. czytaj więcej

Ogłoszenia wg województw

Ogłoszenia wg krajów

Regulamin

Regulamin korzystania z Internetowego serwisu top-praca.pl

 

I.Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin powstał w oparciu o ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DZ. U. Nr 144, poz. 1204 z póź. zm.).

 2. Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu, a także prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Usługobiorcy.

 3. Ilekroć mowa o Usługobiorcy – należy przez to rozumieć osobę prawną, osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, korzystającą z usługi informacyjnej świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Usługodawca – administrator serwisu top-praca.pl.

 4. Regulamin dotyczy korzystania z serwisu dostępnego pod adresem internetowym www.top-praca.pl .


II. Warunki i zasady funkcjonowania serwisu

 1. Korzystanie z serwisu jest w pełni dobrowolne.

 2. Rejestracja w serwisie jest równoznaczna z akceptacją postanowień zawartych w niniejszym regulaminie.

 3. Warunkiem pełnego korzystania z serwisu www.top-praca.pl jest wypełnienie formularza rejestracyjnego pod wskazanym wcześniej adresem internetowym lub zlecenie tej czynności Usługodawcy.

 4. Usługodawca nie odpowiada za treść umieszczonych ofert.

 5. Usługobiorca nie może przekazywać za pomocą serwisu top-praca.pl informacji niezgodnych z obowiązującym prawem.

 6. Za rejestrację Usługodawca nie pobiera żadnych opłat.

 7. Usługobiorca akceptując niniejszy regulamin zgadza się na:

 • otrzymywanie informacji handlowej drogą e-mailową

 • przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę, w celu poprawnego funkcjonowania serwisu

 • umieszczanie ogłoszeń przez administratora serwisu który znajdzie dane ogłoszenia w internecie , prasie lub innych ogólnie dostępnych źródłach a których usługobiorca nie umieścił w naszym serwisie.

  8. Usługodawca może usuwać bądź zawieszać konta Usługobiorców.


III. Użytkowanie serwisu

 1. Usługobiorca po bezpłatnym zarejestrowaniu się w serwisie otrzymuje unikalne hasło i login umożliwiające poprawne korzystanie z serwisu.

 2. Dodawanie ofert pracy jak i przęglądanie CV kandydatów serwisu top-praca.pl jest usługą płatną. 

 3. Usługobiorca może zamieszczać dowolną ilość ofert pracy, Usługodawca zobowiązuje się do publikacji tych ogłoszeń na stronach serwisu, bądź rozesłania do konkretnych podmiotów.

 4. Usługobiorca umieszczając w serwisie ofertę pracy lub CV wyraża tym samym zgodę by dana oferta pracy lub CV ukazywało się również na stronach innych współpracujących serwisów z portalem www.top-praca.pl .

IV. Reklamacje

 1. Użytkownik ma prawo składać reklamacje w sprawach funkcjonowania Serwisu oraz świadczonych przez Usługodawcę Usług.
 2. Reklamacje rozpatruje Usługodawca.
 3. Reklamacja powinna być zgłoszona Usługodawcy listem poleconym wysłanym na adres Usługodawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@top-praca.pl
 4. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony, gdy okres potrzebny na rozpatrzenie reklamacji wymaga dłuższego czasu.
 5. Nie będą rozpatrywane reklamacje, które nie zawierają przedmiotu lub okoliczności uzasadniających reklamacje oraz reklamacje wynikające z nieznajomości przez Użytkownika Regulaminu.
 6. Odpowiedź na reklamację Usługodawca kieruje na adres e-mail Użytkownika, wskazany w treści reklamacji oraz jego kopię na adres e-mail podany przy rejestracji, jeżeli adres wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym jest inny niż adres e-mail podany przy rejestracji.


V. Postanowienia końcowe.

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w regulaminie.

 2. Wszystkie pytania bądź kwestie sporne proszę kierować na e-mail: biuro@top-praca.pl

 3. Rozstrzygnięcie wszelkich sporów powstałych w zakresie realizacji usługi będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla Usługodawcy.

W sprawach nie unormowanych niniejszym regulaminem zastosowanie maja przepisy Kodeksu Cywilnego.
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce. OK